Aanmelden


 info@borsboomopleidingen.nl 

Annemieke: 06-31335227

Marcel: 06-51495961

's-Gravenzande

Instructeurs


Annemieke Borsboom

annemieke@borsboomopleidingen.nl 

 

Marcel Borsboom 

info@borsboomopleidingen.nl 

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Rijschool Borsboom:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeur certificaat’;

1.2 Het rij(her)examen wordt door de rijschool gereserveerd en maximaal 4 weken voor de examendatum door u betaald.

1.3 De leerling legt het rij(her)examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles wordt volledig benut voor de leerling. Het is dus niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.

1.5 Met een rijles wordt bedoeld; een blok van één uur ’60 minuten’.
      Met een dubbele rijles wordt bedoeld; een blok van twee uur ’120 minuten’.

1.6 De rijschool heeft ten opzichte van uw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten. 

1.7 De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelen of nalaten van een leerling, die niet handelt volgens aanwijzingen van de instructeur.

1.8 De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt aan of door een leerling, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de rijschool.

1.9 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.


De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om lessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familielid, begrafenis en/of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijnen, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan onze Rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Rijschool Borsboom het recht de lessen (de lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6 Uw rijinstructeur geeft aan of u in de les persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen. Als u deze niet of niet goed draagt is de rijschool niet aansprakelijk voor eventueel schade, ziekte of letsel.  

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 en 2.6 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 Bij het rij(her)examen en een TussenTijdse Toets moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.


Betalingen:

ARTIKEL 3

3.1.1 Betalingen zijn contant en per bankrekening over te maken. Wanneer er contant betaalt wordt, dient dit na de les direct betaalt te worden.

3.1.2 Bij aanvraag van het examen dient het examengeld te zijn overgemaakt op rekening van Rijschool Borsboom of contant te zijn voldaan.

3.2 Lespakketten worden na de proefles in week 1 of week 2 volledig binnen 14 dagen door u voldaan.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteren wij als rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter genegeerd dan ontvangt u tot uiterlijk 7 dagen ná de waarschuwing een factuur van de achterstand inclusief de extra € 20,- administratiekosten.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , weet dan, dat de Rijschool een incassobureau kan inschakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de leerling.

3.5 Rijschool Borsboom levert een opleiding op maat: meer of minder rijlessen worden verrekend. Bij het behalen van uw rijbewijs worden teveel ingekochte pakket-lessen conform het gehanteerde pakket terugbetaald. Mocht je ná een pakket nog lessen nodig hebben geldt voor deze extra lessen de op dat moment geldende prijzen voor losse lessen. 


Rij(her)examen:

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het rij(her)examen verschijnt, komt het  rij(her)examen te vervallen en moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. De kosten voor het betreffende rij(her)examen kunnen niet door de leerling teruggevorderd worden.

4.2 Mocht het rij(her)examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe rij(her)examen niet zelf te betalen. Het in z n geval wel of niet doorgaan van het examen wordt uitsluitend beslist door het CBR en/of de rijschool.

Lespakketten:

ARTIKEL 5

5.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk rijexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
De rijinstructeur bepaalt hoeveel lessen de leerling nog nodig heeft.


Beëindigen van de les- en pakket overeenkomsten:

ARTIKEL 6

6.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)

b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen en/of aan de vooruitgang van de gehele opleiding door b.v. voor langere tijd (meer dan 3 maanden) niet meer deel te nemen aan de opleiding.

6.2 De leerling heeft te allen tijde het recht te stoppen met de opleiding, echter reeds vastgelegde data voor rijles en geplande examens en Tussentijdse toetsen worden in rekening gebracht.
Voor zowel 6.1 als 6.2 geldt: Naar rato zullen pakket-lessen terugbetaald worden, dit geldt niet voor reeds aangevraagde examens of TussenTijdse Toetsen.


Vrijwaring:

ARTIKEL 7

7.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rij(her)examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

7.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag dan in zo’n geval geen lesauto besturen. Als de leerling niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.


Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 8

8.1 Rijschool Borsboom kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd. De algemene voorwaarden blijven ook op aanvullende afspraken van kracht.


Geschillen:

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.Borsboom opleidingen altijd een veilige keuze